IT-utstyr

IT-utstyr omfatter innkjøpskategorier, som PC-er og skjermer, nettbrett, mobiltelefoner, multifunksjonsmaskiner og AV-utstyr. Vi beskriver hensyn du bør ta i slike anskaffelser.

Publisert: 24. apr 2013, Sist endra: 11. okt 2020

Rammeavtale

Det er vanligvis IT-enheten som kjøper inn IT-utstyr, og normalt kjøper de mye av utstyret på rammeavtaler. Har du behov for IT-utstyr, bør du ta kontakt med IT-enheten i din virksomhet.  

Vare- eller tjenestekjøp?

Kjøp av IT-utstyr regnes som regel som varekjøp. Det er samtidig er trend at stadig flere varer kjøpes som tjenester, eksempelvis som «client-as-a-service» tjenester. Da kjøper man i ytterste konsekvens kun oppetid, mens oppsett og vedlikehold av IT-utstyr og programvare tas hånd om av leverandør. Der innkjøpet består av både et vare-element og et tjeneste-element, er innkjøpet å regne som et varekjøp så lenge verdien av vare-elementet er høyere enn verdien av tjeneste-elementet. Les mer om blandede anskaffelser i forskrift om offentlege innkjøp § 6-1.

Avtaler for kjøp av IT-utstyr

Kjøpsavtalen (SSA-K) regulerer kjøp av masseprodusert datautstyr og standard programvare og hyllevare. Andre ytelser og tjenester knyttet til innkjøpet, som installasjon, konfigurering, opplæring osv., kan kjøpes som tilleggstjenester. Om det er behov for større tilpasninger, bør du bruke Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T). Du bør også vurdere om du har behov for en SSA-V (Vedlikeholdsavtale) og/eller SSA-D (Driftsavtale). Det kan også egne seg godt å etablere en rammeavtale (SSA-R) for kjøp av IT-utstyr.

Bærekraftige anskaffelser

 Som et minimum bør oppdragsgivere av IT-utstyr vurdere krav og -kontraktsvilkår til følgende:

  • lang levetid
  • kjemikalier og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning
  • ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter

Du finner en oversikt over krav i Kriterieveiviseren, med informasjon om bakgrunn og formål med å stille kravene, samt hvordan de kan dokumenteres og følges opp.

IT-utstyr, som PC-er og mobiltelefoner er på Høyrisikolisten for produkter med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder. Det er derfor viktig å sørge for at slike rettigheter ivaretas. Du finner krav om ivaretakelse av menneskerettigheter og for kjøp av såkalte konfliktmineraler i Kriterieveiviseren.

Andre relevante krav gjelder emballasje og transport av IT-utstyret.

Hva du som oppdragsgiver kan gjøre

Still krav og / eller etterspør miljømerker eller annen miljødokumentasjon

Du kan bruke krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for å kreve eller premiere bærekraftig IT-innkjøp. På Kriterieveiviseren finner du eksempler på krav du kan stille. Flere av kravene bruker underliggende krav fra miljømerker.

Du kan alternativt / også etterspørre bruk av miljømerker og annen form for miljødokumentasjon. For mer info, se "Miljømerker og miljødokumentasjon for IT-utstyr". Men vær oppmerksom på at krav til områder som sikker sletting og gjenvinning av EE-produkter forvaltes av norske regelverk, og / eller ofte best ivaretas gjennom egne krav. Transport av varer og tjenester er også et område som typisk best dekkes gjennom å stille krav og  etablere interne rutiner.  

Se på interne rutiner

Ved anskaffelser av større volumer PC-er og skjermer, har valg av transport stor effekt på utslipp. Ved å bestille PC-er inntil 10 uker før du trenger dem, vil produsenter som regel kunne bruke tog eller skip fremfor fly.

PC-produsenten HP har analysert klimabelastningen ved å frakte 10 tonn bærbare PC-er (ca. 4200 enheter inkludert emballasje) fra Chongqing, Kina til Paris, via Duisburg (tog), Rotterdam (skip) og Amsterdam (fly), og lastebil på siste transportetappe. HP finner at klimagassutslippene blir betydelig større fra å velge tog eller skip til å velge fly – ca. 25 ganger større om man velger fly framfor skip. 

Som offentlig innkjøper kan du gjennom markedsundersøkelser identifisere i hvilke varekategorier du kan påvirke transportform for langtransport. Da kan du legge opp til at store anskaffelser meldes inn i tilstrekkelig tid til at tog- eller sjøtransport skal benyttes som standard. Totalt kan dette lede til store klimabesparelser.

Eksempel på bærekraftige anskaffelser av IT-ustyr 

I 2017 vedtok Sør-Varanger kommune en større økonomisk omstilling der ett av tiltakene var at alle enheter skulle forsøke å bruke PC-utstyr de allerede har, reparere selv og kjøpe brukt når mulig. Les mer om Sør-Varanger kommunes erfaringer med brukte PC-er.  

Miljømerker og miljødokumentasjon for IT-utstyr

Mer om klima- og miljøvennlige anskaffelser av IT-utstyr

Utslipp i IT-utstyrs livssyklus 

LCA IT

Som vist i figuren fra Fujitsu, stammer over 50 prosent av CO2-relaterte utslipp over livssyklusen til IT-utstyr, fra produksjon. 

Europakommisjonens Joint Research Center (JRC) viser  at selv om en ny bærbar PC skulle bruke ti prosent mindre energi enn en gammel, så må den brukes hele 80 år for å kompensere for energikonsumet ved å produsere en ny bærbar PC. Kjøp derfor IT-utstyr av god kvalitet som kan leve lenge, kjøp brukt utstyr, eller lei brukt eller nytt IT-utstyr. 

Figuren viser at energieffektivitet også er viktig, spesielt ved kjøp av store enheter, som servere og printere.

Se Miljødirektoratets webinar om klimavennlige innkjøp og bruk av IKT-verktøy.  

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*