SOA BASIS fagplan og sertifiseringstest

SOA BASIS er ei nasjonal sertifisering for innkjøparar i gjennomføring av anskaffingprosessen på eit grunnleggande nivå. Her finn du fagplanen og lenke til sertifiseringstesten.

Publisert: 11. okt 2019, Sist endra: 16. okt 2019

Fagplanen til SOA BASIS

Under finn du dei ulike emnene i fagplanen.

Grunnleggande omgrep 

Testen inneheld nokre få heilt sentrale begrep frå anskaffingsregelverket som alle innkjøparar bør kjenne att.

Planlegging av anskaffingsprosessen 

Du kan påverke anskaffinga mest tidleg i prosessen. Sjølve grunnlaget for ei vellukka anskaffing vert lagt i planlegginga. Vurdering av behov og forankring av disse i måla til verksemda er avgjerande for å oppnå auka verdiskaping og effektiv ressursbruk.  Roller og ansvar i anskaffingsprosessen vert definerte i denne fasen.

Konkurransegjennomføring

Konkurransegjennomføring startar ved at marknaden vert formelt kontakta. Formålet er å inngå ein eller fleire kontraktar slik at mål og resultat nedfelt i anskaffingsdokumenta vert realisert. Det kan kome spørsmål, vere behov for presiseringar, avklaringar og ettersending av dokumentasjon. Nokre gonger må konkurransen avlysast. Tilboda skal vurderast og evaluerast med utgangspunkt i innlevert dokumentasjon og dei konkurransereglar som vart sett for konkurransen.

Kontraktsoppfølging 

God kontraktsoppfølging skal sikre at ytingane verksemda har avtalt faktisk vert levert. Vidare skal kontraktsoppfølging bidra til eit godt samarbeid med leverandøren og motverke at ein misforstår kvarandre og moglege konfliktar.  

Sertifiseringstesten

Testen består av 40 spørsmål som blir trekt tilfeldig frå ei omfattande spørsmålsdatabase. Det finnes ulike spørsmålstypar der dei fleste er av typen fleirsvarsoppgåver og fleirvalsoppgåver (multiple choice).

Kandidaten har 60 minutt til å svare på testen. Kandidaten får tilbakemelding på totalt resultat samt score per emne med ein gong. Den som består testen, får eit elektronisk bevis. Dersom kandidaten ikkje består, kan ny test takast etter 14 dagar.

Pris sertifiseringstest kr. 1250,- + mva.

Kartleggingstesten

Før du tek sertifiseringstesten for offentlege anskaffingar, kan du velje å kartlegge eige kunnskap. Verksemder kan og bruke kartleggingstesten for å måle kompetansen blant dei tilsette. Kartleggingstesten inneheld spørsmål frå ein eigen spørsmålsdatabase, men dekker same emne som sertifiseringstesten og er bygd opp likt.

Kartleggingstesten kan brukast for å få oversikt over kunnskapsnivået i eigen organisasjon, eller som førebuing til kurs.

Pris kartleggingstest kr. 750,- + mva.

SOA BASIS er nyttig for fleire aktørar

  • Innkjøparar får kjennskap til ulike kompetansekrav. Dei kan systematisk bygge opp eigen kompetanse. Sertifiseringstesten dokumentarar ferdigheiter.
  • Verksemdene kan bruke fagplanen som grunnlag for kompetansekartlegging, til systematisk kompetansebygging av medarbeidarar og for å rekruttere rett kompetanse.
  • Kursleverandørar kan legge fagplanane til grunn når dei skal utvikle kurs.

Sharethis

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*