SOA BASIS fagplan og sertifiseringstest

SOA BASIS er ei nasjonal sertifisering for innkjøparar i gjennomføring av anskaffingsprosessen på eit grunnleggande nivå. Her finn du informasjon om fagplan, sertifiseringstest og kurs.

Publisert: 11. okt 2019, Sist endra: 23. jan 2020

Fagplanen til SOA BASIS

Fagplanen SOA BASIS beskriv relevante emne og kompetansemål for anskaffingar på eit grunnleggande nivå, og er tilgjengeleg for alle. Spørsmåla i sertifiseringstesten byggjer på fagplanen. Fagplanen er delt inn i fem emne. Du kan lese ei kort beskriving av emna her. 

Grunnleggande omgrep 

Testen inneheld nokre få heilt sentrale begrep frå anskaffingsregelverket som alle innkjøparar bør kjenne att.

Planlegging av anskaffingsprosessen 

Du kan påverke anskaffinga mest tidleg i prosessen. Sjølve grunnlaget for ei vellukka anskaffing vert lagt i planlegginga. Vurdering av behov og forankring av disse i måla til verksemda er avgjerande for å oppnå auka verdiskaping og effektiv ressursbruk.  Roller og ansvar i anskaffingsprosessen vert definerte i denne fasen.

Konkurransegjennomføring

Konkurransegjennomføring startar ved at marknaden vert formelt kontakta. Formålet er å inngå ein eller fleire kontraktar slik at mål og resultat nedfelt i anskaffingsdokumenta vert realisert. Det kan kome spørsmål, vere behov for presiseringar, avklaringar og ettersending av dokumentasjon. Nokre gonger må konkurransen avlysast. Tilboda skal vurderast og evaluerast med utgangspunkt i innlevert dokumentasjon og dei konkurransereglar som vart sett for konkurransen.

Kontraktsoppfølging 

God kontraktsoppfølging skal sikre at ytingane verksemda har avtalt faktisk vert levert. Vidare skal kontraktsoppfølging bidra til eit godt samarbeid med leverandøren og motverke at ein misforstår kvarandre og moglege konfliktar.  

Sertifiseringstesten og kartleggingstesten

Sertifiseringstesten

Norsk Test administrerer sertifiseringstesten. Testen skal dokumentere grunnleggande innkjøpsferdigheiter, og kan takast uavhengig av andre kompetansehevande tiltak. Testen er basert på SOA BASIS Fagplan.

Testen består av 40 spørsmål som blir trekt tilfeldig frå ei omfattande spørsmålsdatabase. Det finnast ulike spørsmålstypar der dei fleste er av typen fleirvalsoppgåver (multiple choice).

Kandidaten har 60 minutt til å svare på testen. Kandidaten får tilbakemelding på totalt resultat og score per emne med ein gong. Resultatet vil vere tilgjegeleg for kandidaten under 'min side' på nettsidene til Norsk Test. Om kandidaten ikkje består, kan ny test takast etter 14 dagar.

Pris sertifiseringstest kr. 1250,- + mva.

Kartleggingstesten

Før du tek sertifiseringstesten for offentlege anskaffingar, kan du velje å kartlegge eigen kunnskap. Verksemder kan òg bruke kartleggingstesten for å få oversikt over kunnskapsnivået i organisasjonen, eller som førebuing til kurs.

Kartleggingstesten inneheld spørsmål frå ein eigen spørsmålsdatabase, men dekker same emne som sertifiseringstesten og er bygd opp likt.

Pris kartleggingstest kr. 750,- + mva.

Kurs

Det er ikkje eit krav å ta kurs for å gjennomføre sertifiseringstesten, men kurs kan vere ei god kjelde til kompetanse. Ei liste over dei kursleverandørane som har opplyst at dei legg fagplanen SOA Basis til grunn for kursa sine kjem. 

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*