Små investeringer kan gi dramatiske utslippsreduksjoner

En ny analyse viser at ved å stille klimasmarte krav ved offentlige anskaffelser, kan klimagassutslippene reduseres med 70 prosent.

Publisert: 21. Feb 2018, Sist endret: 29. okt 2018

På oppdrag fra Difi og Miljødirektoratet har Oslo Economics, i samarbeid med CICERO og Inventura, gjennomført gevinstanalyser av ti eksempler på grønne anskaffelser. Gevinstanalysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å oppnå vesentlige miljøgevinster, i form av blant annet lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy.

– De ti anskaffelsene resulterte i vesentlig mer miljøvennlige leveranser enn det som ville blitt fremskaffet dersom oppdragsgiverne ikke hadde tatt hensyn til miljø, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Miljøkrav gir nye løsninger


– Gjennom å stille krav og vekte miljø høyt, har de lykkes med å få leverandørmarkedet til å tilby nye tjenester og produkter. For eksempel har Sarpsborg kommune fått Norges første store elektriske søppelbiler, mens Ullerntunet helsehus har 60 prosent lavere energiforbruk enn vanlige, nye sykehjem, sier Dag Strømsnes.

Ett annet eksempel er byggingen av en flerbrukshall på Lambertseter, som ble Norges første fossilfrie byggeplass, hvor utslippet ble redusert med omtrent 80 prosent.

Offentlige anskaffelser gir miljømessige virkninger i form av blant annet klimagassutslipp, lokal forurensning, arealbruk og støy.
Grønne innkjøp er med på å støtte opp under Norges miljømål, som Regjeringen og Stortinget fastsetter. Blant annet har Norge forpliktet seg til minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. I tillegg har regjeringen, blant annet gjennom Jeløya-plattformen, tatt i bruk mulighetene ved grønne offentlig anskaffelser som et nasjonalpolitisk virkemiddel for å nå overordnede målsettinger. Dette inkluderer blant annet endringer i anskaffelseslovverket som stiller krav til innkjøpere om å benytte miljøkrav der det er relevant, samt Difis rolle som tilrettelegger og veileder på grønne anskaffelser.

Enorme miljøgevinster

Offentlige anskaffelser bidrar til klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO2e årlig.
Eksemplene i den nye analysen førte til totalt 70 prosent reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med alternativene. Hvis vi tenker oss at alle tilsvarende innkjøp i Norge ville ha stilt samme miljøkrav kunne det ført til en samlet utslippsreduksjon i størrelsesorden én million tonn CO2e i 2030.

– Dersom dette er representativt for alle typer anskaffelser vil det være mulig for offentlig sektor å spare anslagsvis 8 millioner tonn CO2e årlig ved hjelp av grønne anskaffelser, sier Dag Strømsnes.

Den totale kostnadsøkningen knyttet til å stille miljøkrav i de ti anskaffelsene havnet på 6 prosent. De enkelte anskaffelsene hadde ulike kostnadsøkninger, men den relativt beskjedne kostnadsøkning illustrerer potensialet, og at det koster lite for å redusere store utslipp. Selv om tiltakskostnaden havnet på 2500,-/tonn CO2e, forventes denne å synke i takt med antall grønne anskaffelser.

De ti eksemplene på grønne anskaffelser har lykkes med å få leverandørmarkedet til å tilby nye og mer miljøvennlige varer, tjenester og bygg. I to av eksemplene, Postens kjøretøy og Ullerntunet helsehus, bidro et grønt fokus til å redusere driftskostnadene så mye at miljøvennlige kjøretøy og bygg lønte seg rent økonomisk.

Foruten de direkte miljøvirkningene, har anskaffelsene også bidratt til å øke produksjonen av miljøvennlig teknologi, utvikle leverandørmarkedene og metodene for grønne anskaffelser. Dette vil bidra til at kostnadene med å gjøre grønne anskaffelser kan bli lavere for andre oppdragsgivere senere.

 

Deldette