Lær om høyrisikoprodukter

Her finner du informasjon om produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Velg produktkategori i menyen til venstre.

Publisert: 06. Mar 2014, Sist endret: 04. nov 2018

En del av risikovurderingen

I følge LOA §5 skal offentlige oppdragsgivere ha «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter». Som en del av risikovurderingen anbefaler vi at du benytter Difis høyrisikoproduktliste. Listen inneholder informasjon om produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  

Difis høyrisikoliste

Difi har utarbeidet informasjon om så kalte «høyrisikoprodukter». Høyrisikoprodukter betyr at det finnes omfattende dokumentasjon som viser til at det forekommer systematiske brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner (forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og rett til faglig organisering) og nasjonalt lovverk innen arbeidsrett og HMS i produktets leverandørkjede. Disse bruddene kan skje ved råvareuttak, komponenttilvirkning og endelig produktsammensetting. Dokumentasjonen er basert på rapporter og undersøkelser utarbeidet av ILO og andre relevante kilder, som for eksempel US Department of Labour, forskningsrapporter og rapporter fra anerkjente fagforenings- og sivilsamfunnsorgansasjoner.

Innen noen produktkategorier er det gjort risikoanalyser av et fåtall utvalgte produkter. Disse produktene er kun eksempler på noen spesifikke produkter innen de ulike produktkategoriene, og som kan inngå i offentlige anskaffelser. Det finnes derfor en rekke andre produkter innen hver produktkategori der sannsynligheten for brudd på grunnleggende menneskerettigheter også kan være høy. 

Hvordan bruke listen

Ved planleggingen av en anskaffelse vil du finne nyttig informasjonen om risiko innen de ulike produktkategoriene, og på produktkategorinivå. Her finner du også noen anbefalinger ved anskaffelse av den gitte produktkategorien.

Informasjon om spesifikke produkter kan du bruke i forbindelse med kontraktsoppfølgingen. Dere kan for eksempel velge ut noen av disse produktene som dere følger opp nærmere, dersom de inngår i virksomhetens anskaffelse. 

Høyrisikoprodukter

Listen er kun veiledende og ikke uttømmende

Difis høyriskoliste er kun veiledende og utelukker ikke at det kan være grunn til å stille krav til sosialt ansvarlig produksjon hvis produktet eller produktkategorien du skal anskaffe ikke står på høyrisikolisten.

Lenkene under kan også være gode informasjonskilder.

 

Deldette

Nettsider med informasjon om grunnleggende menneskerettigheter knyttet til land, arbeidsprosess og/eller produkt: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*