Risikostyring

Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko knyttet til anskaffelsen. Risikostyring gjør at du kommer i forkant av utfordringene og aktivt kan gjøre noe for å møte dem.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 01. Mai 2020

Definisjon av risiko: Risiko er forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger for anskaffelsen.

Footer inn her

Risikokartleggingen som allerede er gjort danner grunnlaget for den videre risikostyringen.

Du må vurdere identifiserte risikoer i forhold til sannsynligheten for at de inntreffer, og den forventede konsekvensen de vil medføre dersom de inntreffer.

Basert på dette kan du iverksette tiltak for å håndtere risikoene slik at de er på et akseptert nivå. Tiltakene og risikoene må følges opp. Tilsammen utgjør dette en prosess som kalles risikostyring.

En første risikovurdering for anskaffelsen bør gjøres tidlig i planleggingsfasen. Det kan gjøres som en øvelse en gang, eller det kan gjøres i flere omganger i løpet av anskaffelsen, avhengig av anskaffelsens størrelse og kompleksitet.

Risiko for arbeidslivskriminalitet (brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår)

Gjør en risikovurdering for anskaffelsen du skal gjennomføre før du kunngjør konkurransen.

Spørsmål som kan hjelpe deg når du skal vurdere risiko for brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår

 • Hvilke fagområder skal dekkes av kontrakten?
 • Er bransjen omfattet av en allmenngjøringsforskrift?
 • Hva er våre tidligere erfaringer med denne bransjen?
 • Er det stor sannsynlighet for at det vil brukes underleverandører i ett eller flere ledd?
 • Er det sannsynlig at det vil brukes utenlandske underleverandører?

En markedsundersøkelse kan hjelpe deg med å identifisere de største utfordringene i bransjen.

Anskaffelse av et høyrisikoprodukt (Sosialt ansvar)

Høyrisikoprodukter er definert som varer hvor det er stor sannsynlighet for at produksjonsforholdene innebærer brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Slik går du frem

 • Begynn med å undersøke om du finner produktkategorien på sidene om høyrisikoprodukter. Listen er basert på dokumenterte brudd på menneskerettigheter, landrisiko og arbeidsprosess. Høyrisikolisten er inndelt i kategorier med produkter og komponenter. Listen er imidlertid ikke uttømmende når det gjelder produkter/komponenter. 

 • Dersom produktene/komponentene du skal anskaffe, tilhører en av de opplistede kategoriene, indikerer dette risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og det må da vurderes om det er forholdsmessig å stille etiske krav. For eksempel vil høy verdi på avtalen og lang varighet (rammeavtale) tilsier at det bør stilles krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter ved produksjon av produktene. 

 • Selv om et spesifikt produkt/komponent ikke står på listen, betyr ikke det at det ikke kan være risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved produksjonen og/eller at det ikke er grunn til å stille krav. Du finner for eksempel ikke hvitevarer på listen. Flere av komponentene i hvitevarer er imidlertid laget av elektronikk. Elektronikk står på høyrisikolisten, og det er derfor grunn til å tro at det kan være fare for brudd på menneskerettigheter også i produksjonen av hvitevarer.

 • Du kan også gjøre en konkret vurdering av risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter for produktet du skal anskaffe utover å undersøke om produktet/komponenten er omfattet av Difis høyrisikoliste. Vurderingen bør inkludere spørsmål knyttet til arbeidsprosess og produksjonsland. Dersom produktet du skal anskaffe, krever en arbeidsintensiv tilvirkning og/eller er produsert i lavkostland, kan dette tilsi at det er et høyrisikoprodukt, selv om det ikke står på høyrisikoproduktlisten. Ved å ha dialog med leverandørmarkedet og/eller søke på relevante sider/dokumenter på nettet kan du få svar på disse spørsmålene.

Vurderingen av om og hvordan du eventuelt kan stille etiske krav, avhenger av om det er forholdsmessig. I tillegg har markedsmodenhet betydning for hvordan du eventuelt kan bruke etiske kontraktsvilkår i konkurransegrunnlaget.

Metode for risikostyring

Oppsummert gjennomføres risikoanalyse i følgende steg:

 • Identifiser mål og kritiske suksessfaktorer for anskaffelsen

 • Identifiser risikoer gjennom hele anskaffelsesprosessen (også gjennomføring av leveransen i kontraksoppfølgningsfasen)

 • Vurder konsekvensen dersom hendelsen inntreffer.

 • Identifiser aktiviteter som skal forhindre at risikoelementet inntreffer, evt. aktiviteter som skal bidra med å ”slukke brannen” hvis risikoelementet inntreffer.

 • Identifiser ansvarlig person pr identifisert risikoelement.

 • Prioriter hvilke risiko som må håndteres først og fokuser ressursbruken.

 • Etabler tiltak for å styre risikoen slik at du har kontroll

 • Husk å oppdatere risikoanalysen underveis i anskaffelsen.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*