Avslutte kontrakt

Avslutting av ein kontrakt vil normalt skje i samsvar med kontraktens bestemmingar for når avtaleforholdet tar slutt.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 04. des 2019

Offentlige kontrakter vil som den store hovedregel vere tidsbestemte . Når kontrakten løper ut, vil det ikkje lenger vere mogeleg å bestille på avtalen. Partane vil  imidlertid ofte framleis ha forpliktingar etter avtalen som overføring av statistikk, dokumentasjon eller utstyr til oppdragsgiver eller ny leverandør, garantitid og taushetsplikt.

Kontraktsavslutting kan også vere knytt til at partane ikkje har oppfylt sine plikter i samsvar med  inngått avtale og der ein av partane bringer avtalen til opphøyr eller at oppdragsgiver ikkje lenger har behov for leveransen. 

Normal avslutting av eit kontraktsforhold

Kontraktsavslutning og korleis dette skal gjennomførast må vere godt kjend både i eiga verksemd og i leverandørens organisasjon. Det er kontraktsforvaltar si oppgåve å sikre at denne forståinga er godt etablert.

Avslutte rammeavtale

Der ein rammeavtale har lege til grunn for avtaleforholdet, er det naturleg å ha ein lang avviklingsperiode av avtaleforholdet. Ein rammeavtale vil som stort sett ikkje være lengre enn 4 år og det vil ikkje lenger vere mogelig å bestille på avtalen. Det kan imidlertid være bestillingar som er foretatt innenfor dei 4 åra som framleis ikkje er slutført.  

I løpet av det siste avtaleåret vil verksemda som regel gjennomføre ei ny konkurranseutsetting, der utfallet av konkurransen vil vere kjend i god tid før avtalens utløpsdato. 

Avslutte einskildanskaffing og investeringsanskaffing

I einskildanskaffingar og investeringsanskaffingar vil ofte avslutting av kontraktsforholdet vere knytt til godkjenning av leveransen. Godkjenning vil typisk vere knytt til mengd, funksjonalitet, kvalitet, spesifisert resultat osv.

I investeringsanskaffingar vil det ofte vere ein avviklingsfase som omhandlar utfasing og kassasjon. Staten har eit eige regelverk knytt til desse forholda som du finn meir informasjon om i verktøykassa.

Gjennomgang med leverandør

Avslutningsvis bør det gjennomførast ein felles gjennomgang med leverandøren i samband med kontraktsavslutting for gjensidig erfaringsutveksling. Dette vil kunne gi viktige bidrag til å betre framtidige leveransar og leverandørforhold.

Oppsigelse av kontrakt

Kontrakten vil som regel inneholde hvilke vilkår som skal være oppfylt for å kunne si opp avtalen og hvilken frist som skal gjelde før oppsigelsen blir virksom.

Partenes forpliktelse varer imidlertid i oppsigelsestiden.  Noen kontraktsforpliktelser kan også være gjeldende også utover avtaleperioden, som for eksempel taushetsplikt, garantitid mm.

Dersom kontrakten ikke inneholder noen klausul om oppsigelse, må det foretas en konkret tolkning av avtalen. Den alminnelige lojalitetsplikt i avtaleforhold gjelder, slik at dersom en avtale sies opp, så må oppsigelsesfristen være såpass lang at  den annen part få tid til å områ seg. Oppsigelsestiden er ment som en avviklingsperiode og leverandøren må få mulighet til for eksempel å avvikle leiefohold og nedbemanne. Ofte vil også oppdragsgiver bli erstatningsansvarlig for leverandørens fortjenestetap (den positive kontraktsinteresse).

Heving av kontrakt

Hva er heving?

Heving betyr at partenes rett og plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Heving er den mest alvorlige sanksjonen, da heving innebærer at avtalen ikke lenger gjelder. Dvs det er ingen oppsigelsestid. Vær oppmerksom på at også leverandøren kan ha rett til å heve avtalen, dersom det er oppdragsgiver som er årsak til misligholdet.

Heving etter at en anskaffelse har blitt gjennomført innebærer at oppdragsgiver tilbakefører gjenstanden og leverandøren tilbakefører pengene til kjøperen. Dersom det gjelder tjenester, så vil hevningen rette seg mot fremtidige leveranser.

Heving fungerer som en sikkerhet for oppdragsviger.

Dersom avtalen ikke oppfylles etter sitt innhold og det skyldes leverandøren, kan oppdragsgiver ha en adgang til å komme seg ut av den. På den andre siden står hensynet til leverandøren. Heving av kjøpet kan ramme han hardt. Reglene for heving er et utslag av disse to kryssende hensyn. Ikke et hvilket som helst kontraktsbrudd gir rett til å heve avtalen, reett til å heve er betinget av det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd.

Når kan du heve en kontrakt?

Foreligger det et kontraktsbrudd?
Først må du ta stilling til om det foreligger et kontraktsbrudd og det beror som utgangspunkt på en tolkning av avtalen. Objektive avvik fra det avtalte utgjør som hovedregel kontraktsbrudd. 

Er det et vesentlig konktraktsbrudd?
Når det er konstatert at det foreligger et eller flere kontraktsbrudd, er det neste spørsmålet om dette er «vesentlig».  Ved vurderingen om kontraktsbruddet er vesentlig er det angitt visse retningslinjer gjennom rettspraksis og juridisk teori. Momenter er:

  • hvor stort er avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse
  • flere mindre avvik kan bli et vesentlig avvik
  • hvilken betydning heving har for oppdragsgiver og hvilke konsekvenser heving vil få for leverandøren
  • kunne andre beføyelser  ha rettet opp i kontraktsforholdet?  Eksempler på alternative beføyelser er prisavslag, retting, omlevering og erstatning

Hvordan forholder du deg hvis du vil heve en kontrakt?

Det er som regel avtaleeier som er den som formelt sett skal heve en kontrakt. Du har en god sak dersom du har sørget for å dokumentere avvik og hvilke tilbakemeldinger som er gjort fortløpende under kontraktsoppfølgningen med leverandøren.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*