Avslutte kontrakt

Avslutting av ein kontrakt vil normalt skje i samsvar med kontraktens bestemmingar for når avtaleforholdet tar slutt.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 10. okt 2019

Offentlige kontrakter vil som den store hovedregel vere tidsbestemte . Når kontrakten løper ut, vil det ikkje lenger vere mogeleg å bestille på avtalen. Partane vil  imidlertid ofte framleis ha forpliktingar etter avtalen som overføring av statistikk, dokumentasjon eller utstyr til oppdragsgiver eller ny leverandør, garantitid og taushetsplikt.

Kontraktsavslutting kan også vere knytt til at partane ikkje har oppfylt sine plikter i samsvar med  inngått avtale og der ein av partane bringer avtalen til opphøyr eller at oppdragsgiver ikkje lenger har behov for leveransen. 

Normal avslutting av eit kontraktsforhold

Kontraktsavslutning og korleis dette skal gjennomførast må vere godt kjend både i eiga verksemd og i leverandørens organisasjon. Det er kontraktsforvaltar si oppgåve å sikre at denne forståinga er godt etablert.

Avslutte rammeavtale

Der ein rammeavtale har lege til grunn for avtaleforholdet, er det naturleg å ha ein lang avviklingsperiode av avtaleforholdet. Ein rammeavtale vil som stort sett ikkje være lengre enn 4 år og det vil ikkje lenger vere mogelig å bestille på avtalen. Det kan imidlertid være bestillingar som er foretatt innenfor dei 4 åra som framleis ikkje er slutført.  

I løpet av det siste avtaleåret vil verksemda som regel gjennomføre ei ny konkurranseutsetting, der utfallet av konkurransen vil vere kjend i god tid før avtalens utløpsdato. 

Avslutte einskildanskaffing og investeringsanskaffing

I einskildanskaffingar og investeringsanskaffingar vil ofte avslutting av kontraktsforholdet vere knytt til godkjenning av leveransen. Godkjenning vil typisk vere knytt til mengd, funksjonalitet, kvalitet, spesifisert resultat osv.

I investeringsanskaffingar vil det ofte vere ein avviklingsfase som omhandlar utfasing og kassasjon. Staten har eit eige regelverk knytt til desse forholda som du finn meir informasjon om i verktøykassa.

Gjennomgang med leverandør

Avslutningsvis bør det gjennomførast ein felles gjennomgang med leverandøren i samband med kontraktsavslutting for gjensidig erfaringsutveksling. Dette vil kunne gi viktige bidrag til å betre framtidige leveransar og leverandørforhold.

Oppsigelse av kontrakt

Kontrakten vil som regel inneholde hvilke vilkår som skal være oppfylt for å kunne si opp avtalen og hvilken frist som skal gjelde før oppsigelsen blir virksom.

Partenes forpliktelse varer imidlertid i oppsigelsestiden.  Noen kontraktsforpliktelser kan også være gjeldende også utover avtaleperioden, som for eksempel taushetsplikt, garantitid mm.

Dersom kontrakten ikke inneholder noen klausul om oppsigelse, må det foretas en konkret tolkning av avtalen. Den alminnelige lojalitetsplikt i avtaleforhold gjelder, slik at dersom en avtale sies opp, så må oppsigelsesfristen være såpass lang at  den annen part få tid til å områ seg. Oppsigelsestiden er ment som en avviklingsperiode og leverandøren må få mulighet til for eksempel å avvikle leiefohold og nedbemanne. Ofte vil også oppdragsgiver bli erstatningsansvarlig for leverandørens fortjenestetap (den positive kontraktsinteresse).

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*