Meirverdiavgift (MVA) for kommunar og fylkeskommunar - OPS

Ein frådragsrett for inngåande meirverdiavgift (meirverdiavgiftskompensasjon) eller eventuelt mangel på frådragsrett vil medføre ein differanse i leigekostnaden inntil satsen på meirverdiavgift.

Publisert: 30. sep 2014, Sist endra: 01. jul 2021

I ein tradisjonell utbyggingsmodell der kommunen er byggherre og eig anlegget, oppnår kommunen full meirverdiavgiftskompensasjon.

Ved OPS er det viktig å avklare om oppdragsgjevar kan krevje frådrag for inngåande meirverdiavgift på husleige/kostnader som fakturerast frå den private OPS-aktøren. Ein manglande meirverdiavgiftskompensasjon kan vere avgjerande for om OPS overhovudet er aktuelt for prosjektet.

For å oppnå frådrag for meirverdiavgiftskompensasjon må kommunen reknast som reell leigetakar til eigedomen (sjå "Kompensasjonslova"). Det er ofte avgjerande for prosjektet at det blir oppnådd meirverdiavgiftskompensasjon på leiga.

Oppdragsgjevar bør også vere open for val av finansiell eller operasjonell leigemodell, og kontakte skattestyresmaktene for å få deira tilbakemelding på konsekvensar av planlagd leigemodell. Du kan lese om korleis du søkjer om bindande førehandsutsegn på Skatteetaten sine sider.

Er leigetilhøvet eit ordinært operasjonelt leigetilhøve, eller er dette ein finansiell leigeavtale, der kommunen i realiteten er eigaren av bygget eller anlegget?

  • Ved operasjonell leige vil oppdragsgjevar oppnå frådrag for meirverdiavgift.
  • Ved finansiell leige (vederlagsfri overføring ved avslutta leigeperiode) er det usikkert om oppdragsgjevar får meirverdiavgiftskompensasjon. Finansiell leige kan bli vurdert som kredittkjøp. Om prosjektet avgiftsmessig kategoriserast som kjøp av fast eigedom (kredittkjøp), vil dette føre til at kommunen ikkje oppnår meirverdiavgiftskompensasjon.

NB: det er forskjell på rekneskapsmessig og avgiftsmessig behandling av operasjonell og finansiell leige.  Definisjonen av finansiell leige er «strengare» når det gjeld rekneskapsmessig behandling enn det er for avgiftsmessig behandling.

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*