Statens innkjøpssenter med internasjonalt besøk

Nylig arrangerte Statens innkjøpssenter nettverksmøte i Oslo for de europeiske CPBene. CPB er den engelske betegnelsen på et statlig innkjøpssenter og står for Central Purchasing Body.

Publisert: 22. nov 2019, Sist endret: 09. sep 2020

Nettverket er uformelt og møtes to ganger i året for å belyse og diskutere felles problemstillinger og dele erfaringer. I tillegg til representanter fra det enkelte land deltar EU-kommisjonen for å dele informasjon og lytte til de største innkjøperne i Europa.

Norge var blant de siste landene i Europa til å etablere et statlig innkjøpssenter. De fleste landene har lange erfaringer og har, sammenlignet med Norge, store organisasjoner. For Statens innkjøpssenter har det stor verdi å kunne lære av de som har jobbet med de samme problemstillingene i lang tid. Hva har fungert godt og hva har ikke fungert?

For Statens innkjøpssenter er det særlig mye lærdom å hente fra de nordiske landene ettersom vi jobber relativt likt og har klare fellestrekk. Vi har derfor etablert et tettere samarbeid med Danmark og Sverige. Samarbeidet kan også munne ut i felles anskaffelser innen utvalgte områder.

Ellers i Europa er det stor forskjell på CPBene, de har noe ulike mål og til dels ulike suksessfaktorer. Men felles for alle er at de inngår avtaler på vegne av mange virksomheter.

Av landene som er mer ulike de nordiske finner vi Italia og Frankrike. I Italia inngår den statlige CPBen avtaler, men har ingen rolle i avtaleforvaltningen. Den enkelte virksomheter forestår selv all kontraktsoppfølging uten bistand fra CPBen. Dette står i stor kontrast til hvordan vi har organisert oss i Norge. Her har Statens innkjøpssenter en stor og aktiv rolle i forvaltningen av alle fellesavtalene.

I Frankrike kjøper CPBen inn alle varer og tjenester for områder der det er etablert fellesavtaler. Virksomhetene bestiller så alle sine varer hos det statlige innkjøpssenteret, uavhengig av om det er kopipapir eller PCer som skal kjøpes. Også det er i stor kontrast til hvordan vi har organisert oss i Norge.

Møtet ble åpnet av statssekretær Paul Chaffey. Blant temaene som ble diskutert var håndhevelsesdirektivet og hvordan det er implementert og fungerer i de ulike landene, samt EU-kommisjonens nye verktøy for å vurdere behovet for kompetanse og kompetanseutvikling. Sistnevnte er et godt verktøy for videre profesjonalisering av innkjøpsorganisasjoner.

Det var også parallelle arbeidsgrupper som jobbet med temaene Organisering og kategoristyring, Sosialt ansvar og Digitale anskaffelser. For alle involverte var det mye læring. Det er et stolt Statens innkjøpssenter som har forberedt og gjennomført et nettverksmøte på høyt europeisk nivå.