Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Regjeringen la 8. januar frem Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)). Regjeringen varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Publisert: 11. Jan 2021, Sist endret: 11. Jan 2021

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker Klimaplanen velkommen og sier at den bidrar til tydelige og forutsigbare rammer for hvordan innkjøpsnorge og næringslivet sammen skal skape grønn vekst og oppfylle klima- og miljømålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. 
– DFØ har som en del av det faglige grunnlaget for planen samarbeidet med Miljødirektoratet om å utarbeide rapporten Nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Regjeringens plan er i tråd med de faglige råd og vurderinger vi ga i den forbindelse, sier Hilde Singsaas
Klimaplanen vil bidra til økt bruk av klimakrav i offentlige anskaffelser, særlig innen transport. Regjeringen foreslår blant annet krav om nullutslipp for personbiler og lette varebiler i 2022 og for bybusser fra 2025 ved offentlige anskaffelser. 
Tilsvarende blir det krav om lav- eller nullutslipp for ferger og hurtigbåter. Planen gir dermed god drahjelp for tiltakene som kommer i Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser, som DFØ har fått i oppdrag å utarbeide i samarbeid med Miljødirektoratet.