Drivstoffmatrise for tunge kjøretøy - til revisjon

Kjelde: DFØ

DFØ har laget forslag til revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport, med fokus på flytende biodrivstoff. Frist for innspill er 9. november kl. 12.00.

Publisert: 06. nov 2018, Sist endra: 14. okt 2020

Det siste året har det skjedd flere endringer i rammevilkårene for flytende biodrivstoff. 1. juli 2020 ble det innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff (som HVO, biodiesel og bioetanol) og omsetningskravet er økt (det vil øke ytterligere 1.1.2021). I lys av endringene har DFØ bedt Miljødirektoratet vurdere klimaeffekten av offentlige anskaffelser av flytende biodrivstoff.

Miljødirektoratet konkluderer med at bruk av flytende biodrivstoff i seg selv er et viktig klimatiltak som isolert sett har høy klimanytte når det erstatter fossil energi og er fremstilt av avfall og rester. Miljødirektoratet vurderer samtidig at klimaeffekten av bruk av flytende biodrivstoff til veitransport i offentlige anskaffelser er svært begrenset. Dette fordi  flytende biodrivstoff kjøpt gjennom offentlige kontrakter blir brukt av omsettere til å oppfylle det lovpålagte omsetningskravet. Analysen beskrives i detalj i Miljødirektoratets notat (vedlegg 2 nedenfor). 

DFØ arbeider nå, på bakgrunn av innspillene fra Miljødirektoratet, med å oppdatere vår veiledning for offentlige innkjøpere knyttet til anskaffelse av flytende biodrivstoff til veitransport. Vedlegg 3 presenterer utkast til oppdatert drivstoffmatrise der flytende biodrivstoff ikke premieres.

Notat med bakgrunn for DFØs vurderinger og invitasjon til å gi innspill, samt vedlegg, finner du nedenfor. 

Vi ønsker herved innspill fra berørte parter på planlagt endring i vår veiledning. Innspillsfrist er mandag 9. november kl. 12:00.

  •  Innspill ønskes både mht. vurdering av flytende biodrivstoff, og vedr. innhold i utkast til oppdatert drivstoffmatrise.
  • Innspill sendes til postmottak@dfo.no med kopi til sarah.sinnathamby@dfo.no Merk saken 20/1222
  • Innspill må være på maks. 3 A4-sider. 

Kontakt