Drivstoffmatrise for tunge kjøretøy - til revisjon

Kjelde: DFØ

Høringsrunden på utkast til revidert biodrivstoffmatrise er avsluttet. Lansering av endelig drivstoffmatrise vil avvente lansering av klimameldingen, som legges fram i starten av 2021.

Publisert: 06. nov 2018, Sist endra: 21. jan 2021

DFØ har høsten 2020 utarbeidet utkast til revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport, med fokus på flytende biodrivstoff.

Utkastet har vært på offentlig innspillsrunde 28.09.2020-09.11.2020. 

Det siste året har det skjedd flere endringer i rammevilkårene for flytende biodrivstoff. 1. juli 2020 ble det innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff (som HVO, biodiesel og bioetanol) og omsetningskravet er økt (det vil øke ytterligere 1.1.2021). I lys av endringene har DFØ bedt Miljødirektoratet vurdere klimaeffekten av offentlige anskaffelser av flytende biodrivstoff.

Miljødirektoratet konkluderer med at bruk av flytende biodrivstoff i seg selv er et viktig klimatiltak som isolert sett har høy klimanytte når det erstatter fossil energi og er fremstilt av avfall og rester.

Miljødirektoratet vurderer samtidig at klimaeffekten av bruk av flytende biodrivstoff til veitransport i offentlige anskaffelser er svært begrenset. Dette fordi  flytende biodrivstoff kjøpt gjennom offentlige kontrakter blir brukt av omsettere til å oppfylle det lovpålagte omsetningskravet. Analysen beskrives i detalj i Miljødirektoratets notat (vedlegg 2 nedenfor). 

Nedenfor finner du mottatte høringsinnspillen. Notat med bakgrunn for DFØs vurderinger samt samt vedlegg finner du nederst på siden.

DFØ behandler innspillene i samråd med Miljødirektoratet. 

Høringsinnspill 

Kontakt