Klima- miljøhensyn - spørsmål

Spørsmål og svar om klima- og miljø i offentlige anskaffelser.

Publisert: 09. Apr 2019, Sist endret: 27. okt 2019

Ved offentlige anskaffelser skal det legges vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Når er det relevant og proporsjonalt å stille miljøkrav?

Alle offentlige virksomheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til redusert miljøbelastning og fremmer klimavennlige løsninger.

Det er relevant å stille miljøkrav dersom kravet er knyttet til selve leveransen og ikke utenforstående hensyn. Det må foretas en konkret vurdering. Det er med andre ord ikke relevant og ha standard miljøkrav, da det ikke vil være relevant for alle leveranser. Selv om den konkrete miljøbelastning er knyttet til det som skal anskaffes, kan det likevel være lite hensiktsmessig ut fra "effektiv ressursbruk" dersom det er uproporsjonalt å stille kravet.

Det er proporsjonalt å stille miljøkrav når det er en passende balanse mellom de miljømål som ønskes oppnådd, anskaffelsens art, omfang, potensiell miljøbelastning, verdi og kompleksitet samt muligheten for å påvirke. Dette er i tråd med formålet med anskaffelsesregelverket om "effektiv bruk av samfunnets ressurser".

Det betyr at ved større anskaffelser der det er stor potensiell miljøbelastning, er det mer proporsjonalt å stille miljøkrav og kreve egnet dokumentasjon av leverandørene enn ved mindre anskaffelser med mindre potensiell miljøbelastning. Det kan imidlertid også være beløpsmessige mindre anskaffelser som har stor miljøbelastning der det er relevant og proporsjonalt å stille miljøkrav. Du må også tenke på hvor mye arbeid/belastning du pålegger leverandørene og hvor mye arbeid du selv må legge i det.  

Hvilken miljøbelastning skal vi vektlegge?

Anskaffelsesregelverket nevner ikke spesielle miljøbelastninger som skal vektlegges annet enn at LOA § 5 pålegger det offentlige til å ha gode rutiner for å legge til rette for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Det vil alltid være en konkret vurdering hva som bidrar til å redusere miljøbelastning ved den enkelte anskaffelse.

Det som er mest nærliggende er uslipp av CO2. Redusert utslipp vi vil bidra til mindre luftforuensning og å oppfylle Norges forpliktelser til å nå 2 graders målet.

Utslipp av kjemikalier er en alvorlig trussel mot helse og miljø og det er også en politisk føring at bruk av skadelige kjemikalier skal reduseres og stanses helt innen 2020.

Men også plast, bruk av ikke-fornybare kilder, innpakning og avfall er faktorer som bidrar til skadelig miljøpåvirkning. Det er derfor relevant å stille krav til disse miljøbelastningene der de utgjør en miljøbelastning.

Det å stille krav til lang levetid og å fremme sirkulær økonomi bidrar også til å redusere skadelig miljøpåvirkning. Produkter vil kunne vare lenge ved å stille krav til at de skal kunne repareres og/eller oppgraderes. Sirkulær økonomi kan fremmes gjennom å tenke bruk av resirkulerte materialer eller at produktene kan resirkuleres etter bruk.

Det er alltid lurt å ha dialog med markedet og spørre hva som utgjør en miljøbelastning og hva som skjer på kort og lang sikt.

Hvilke konkrete miljøkrav og -kriterier bør jeg stille?

Det er særlig bygg- og anlegg, transport og mat som utgjør store miljøbelastninger. Her er det utarbeidet flere forslag til krav og kriterier med dokumentasjonskrav som kan tas inn i anskaffelsesdokumentene. Difi har laget en veileder med lenke til ulike krav og kriterier og hvordan de kan brukes i konkrete anskaffelser.

Skal miljø alltid brukes som tildelingskriterium og vektes minimum 30%?

Nei, det er en konkret anskaffelsesfaglig vurdering om tildelingskriterier på miljø er egnet i anskaffelsen, eller om miljø kan ivaretas bedre på andre måter.

Ofte vil krav være bedre egnet enn tildelingskriterier, da tildelingskriterier kan bli «trumfet» av en lav pris. Tildelingskriterier på miljø kan imidlertid brukes i kombinasjon med krav på miljøprestasjon. Da sikrer du oppfyllelse av en viss miljøprestasjon og kan premiere overskytende oppfyllelse ved bruk av tildelingskriterium på miljø.

Dersom du velger å bruke tildelingskriterier på miljø enten alene eller i kombinasjon med krav, bør det være fordi det er viktig for virksomhetens målsetting og behovsoppfyllelse.

En vekting på minst 30% sender et tydelig slik signal til markedet om at redusert miljøbelastning er viktig. Jo høyere vekt jo større sannsynlighet er det for at miljøtildelingskriteriet blit utslagsgivende i konkurransen.  Leverandørene vil da være villige til å tilby sine mest miljøvennlige ytelser selv om de prismessig kan være noe dyrere. Les mer om valg av spesifikasjoner som krav og tildelingskriterier.

Kan vi alltid kreve at leverandøren har et 3. parts sertifisert miljøledelsessystem som ISO 1401, EMAS eller Miljøfyrtårn?

Nei, det kan aldri være et obligatorisk/faste kvalifikasjonskrav. Kvalifikasjonskrav skal vurderes konkret for den enkelte anskaffelse slik at de er relevante.

Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre den konkrete kontrakten med de målsettinger og behov som er definert i spesifikasjonen. Du må derfor alltid vurdere om det er viktig for gjennomføringen av kontrakten at leverandøren har rutiner for å ivareta miljøledelsestiltak.

Der du vurderer det som viktig at leverandøren har miljøledelsestiltak og rutiner, må du vurdere om det er relevant og proporsjonalt å kreve at det skal være en 3. parts sertifisering eller om det er bedre å stille de konkrete miljøledelsestiltakene som mener er viktig for gjennomføringen av kontrakten.

Du må også sjekke det konkrete markedet om leverandørene faktisk har 3. parts sertifiseringer. Flere bransjer kan dokumentere miljøledelsestiltak på annen måte enn ved 3. parts sertifiseringer og det er viktig at du ikke unødvendig begrenser konkurransen.

Les mer om kvalifikasjonskrav. 

Kan eller bør vi alltid be om miljømerkede produkter?

Nei, det er alltid en konkret vurdering om det sikrer oppfyllelse av behovet å be om miljømerkede ytelser.

Før du vurderer å kreve at ytelsene er miljømerket, så må du sjekke i markedet om det faktisk er leverandører som tilbyr ytelser som oppfyller ditt behov. Selv om det for eksempel finnes miljømerkede møbler, er det ikke sikkert at de møblene som er miljømerket oppfyller din virksomhets behov. I tillegg må du sjekke om det er tilstrekkelig konkurranse på markedet om miljømerkede produkter.

Du bør også sjekke om markedet kan dokumentere at ytelsene oppfyller miljøkrav på annen måte. På den måten kan du sikre deg at du ikke unødig utelukker leverandører som kan tilby ytelser som oppfyller behovet og formålet ditt på en like god eller bedre måte. Les mer om miljømerker i veiledningen om miljødokumentasjon

Hvordan kan vi bruke miljømerker i anskaffelsen?

Du kan bruke miljømerkene "som sådan", for eksampel stille krav om at ytelsene skal være miljømerket eller bruke de relevante underliggende kravene i en merkeordning. Les mer i veiledningen om miljødokumentasjon.

Som kravspesifikasjon.
Du kan kreve at ytelsen er miljømerket. Det stilles visse krav til miljømerket for at det kan kreves som sådan jf FOA § 8-6 oh § 15-3.

Som tildelingskriterium
Du kan bruke det som et tildelingskriterium der du vekter antall tilbudte produkter opp mot det estimerte volumet du angir i anskaffelsesdokumentene.

Som kontraktskrav
Du kan også bruke miljømerker som kontraktkrav, for eksempel ved at leverandøren i avtaleperioden skal tilby flere miljømerkede produkter i sitt sortement.

Bruke de underliggende kravene i en merkeordning
Du kan også bruke de underliggende merkekravene i et miljømerke som kravspesifikasjon eller tildelingskriterium og åpne for at dette kan dokumenteres med et miljømerke eller annen dokumentasjon.  På denne måten åpner du opp for at også de leverandører som oppfyller miljøkravene kan innlevere tilbud, selv om de ikke har 3. parts sertifisert ytelsene sine.
 

Hva er sirkulære anskaffelser?

Det er offentlige anskaffelser av varer, tjenester eller utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet. Les mer.

 

Deldette

Kontakt

Ofte stilte spørsmål om anskaffelser

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*