Følge opp bestilling og leveranse av anskaffelsen

Oppfølging og samhandling med leverandør for alle typer anskaffelser og kontraker gjennom hele kontraktsperioden.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 07. Jan 2019

Oppfølging av leveransen handler om god planlegging ved oppstarten av avtalen og god kommunikasjon med leveradør så lenge avtalen er i bruk.

Footer inn her

Oppdragsgiver og leverandør bør avtale hvordan måling og oppfølging skal gjennomførest i praksis. Sentrale område for ei slik måling og oppfølging kan vere:

 • Vert føremålet med avtalen oppfylt? - Vert dei avtalte resultata, gjerne kalla KPI (key performance indicators), nådd ?
 • Pris- og kostnadskontroll - Både når det gjeld avtaleprisar og eventuelle pris- og katalogendringar.
 • Kostnadsutvikling - Korleis innkjøpa påverkar kostnadsbiletet til verksemda.
 • Kvalitet - Produktfeil og leveransefeil, se godkjenning og betaling.
 • Sortimentsstyring (anbefalte produkt basert på kvalitet, pris, miljø etc.)
 • Styringsinformasjon/statistikk.
 • Logistikk - Ledetider og leveransenøyaktigheit (tid/mengd)
 • Samfunnsansvar.

Bruk av elektroniske verktøy

I bruk av avtalen vil nytteverdien ved ehandel og efaktura være stor. Når elektroniske verktøy brukes for å støtte innkjøpsprosessen vil mange tidkrevende oppgaver falle bort.

For å få kontroll og øke avtalelojaliteten vil funksjonalitet i et bestillingssystem være hensiktsmessig.

Hvordan følge opp LCC

Du bør alltid sikre at avtalt pris følges i hele kontraktsperioden. Dette gjelder generelt i alle kontrakter og også dersom du bruker livvsykluskostnader som tildelingskriterium eller krav i spesifikasjonen.

Du bør innarbeide rutiner for hvordan avtalte endringer i priser skal håndteres

Livssykluskostnadene baserer seg ofte på opplysninger fra leverandøren og disse opplysninger lar seg ikke alltid umiddelbart kontrollere. I slike situasjoner er det behov for å regulere disse opplysninger direkte i kontrakten slik at du lettere kan kontrollere at den leverandøren som vinner konkurransen faktisk holder det som ble lovet.

Oppfølingen kan også skje ved at du selv kvalitetssikrer for eksempel strømforbruk, forbrukssvarer eller antall ganger det har vært behov for service eller annen oppfølging. Dersom du har elektroniske bestillingssystemer, vil forbruksvarene enkelt kunne følges opp.

Erfaringer du kan ta med til neste anskaffelse

En virksomhet kan lære mye som kan være nyttig for kommende anskaffelsen gjennom å evaluere i hvilken grad

 • kostnadsbedømningene var riktige
 • hva som var de største kostandsdriverne
 • i hvilken grad vi kunne ha gjort noe annerledes når det gjelder å analysere utfra et livsyklusperspektiv i anskaffelsesprosessen.

Oppfølgningen kan også skje ved en uavhengig tredjepart

Du kan også pålegge leverandøren å følge opp ved å levere statistikk eller lignende som et kontraktsvilkår. Husk at dette vilkåret må være med i anskaffelsesdokumentene.

Kontrakten bør ha rimelig balanserte kontraktskrav, kontroll og håndhevelsesbestemmelser. På den ene siden skal leverandøren holde det han har lovet og på den andre siden bør kontrollen ikke bli så rigid at det går ut over samarbeidet og fører til unødvendige samarbeidsproblemer.

Rutiner 

Du må lage rutiner for hvordan kontraktsforpliktelsene skal overholdes. Dette gjelder også dine kontraktsforpliktelser, for eksempel for hvordan du skal reklamere, hvordan jevnlig renhold eller annet vedlikehold skal følges opp.

For noen kontrakter stiller leverandøren garanti, for foreksempel hvor mange år ytelsen skal holde. Her er det viktig å følge de forutsetninger leverandøren har stillet og reklammere der ytelsen ikke fungerer.

Mangelfull leveranse

Hvis det viser seg at leverandøren ikke leverer avtalt kvalitet, for eksempel ved at visse deler må skiftes ut oftere, ytelsen bruker mer strøm eller forbruksvarer, så er det en mangel ved ytelsen. Du må da reklamere i henhold til kontrakten, hvis ikke kan det i realiteten være en endring av kontrakt.

En god dialog med leverandøren er det som best tjener leveransen.

Eksempel:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) uttalte i en sak at det å ikke reklamere når leverandøren leverte mangelfull ytelse i realiteten var en endring av kontrakt som var en ulovlig direkte anskaffelse. Se Kofa 2015/27.

Interne forhold

Noen ganger kan årsaken til at livssykluskostnadene ikke blir som planlagt, skyldes forhold internt hos deg, for eksempel at forbruket blir høyere enn forutsatt eller at den energiprisen du har lagt til grunn i anskaffelsesdokumentene er høyere enn den faktiske prisen. Dette er forhold leverandøren ikke kan lastes for og du bør derfor undersøke slike forhold før du reklamerer.

Les mer om LCC under lage kontraktstrategi.

Kontaktperson: Ingrid Bjerke Kolderup, ibk@difi.no

Oppfølging av krav og kriterier til ytelsen i kontraktsperioden

Risikoanalyse

Hvor tett du skal følge opp leveransen, vil variere fra kontrakt til kontrakt. En risikoanalyse over hva som kan gå galt og konsekvensene av disse vil legge føringer på hvorden og hvor ofte du bør be om rapporter, ta stikkprøver, stedlige befaringer mv.

Avtalte krav og kriterier

Du må følge opp at leverandøren leverer det han har tilbudt. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at der tilbudet vant pga oppfyllelse av tildelingskriterier, at de faktisk oppfylles under gjennomføringen av leveransen. Hvis det viser seg at leverandøren ikke leverer det han har fått poeng på under evalueringen, kan det fort bli en ulovlig direkte anskaffelse.

Dersom det er krav som skal oppfylles i kontraktsperioden, må du kontrollere at kravene er oppfylt til riktig tid. Dette kan være:

 • hvordan ytelsen skal leveres
 • hvilken teknologi som skal benyttes
 • krav til rapportering
 • utskiftning til mer energieffektivt utstyr
 • metode for gjennomføring av ytelsen
 • krav til miljøkompetanse hos leverandøren
 • nødvendig opplæring av brukerne blir gjennomført

Manglende kontraktsoppfølgelse kan resultere i en ulovlig direkte anskaffelse

I en sak behandlet av Kofa (2015/27), kom klageorganet til at leverandøren leverte en vesentlig annen leveranse enn det som ble avtalt og fordi oppdragsgiver ikke fullgte opp resulterte det i at det ble vurdert som en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av tjenester for innsamling og transport av husholdningsavfall. Det var stilt krav om at kjøretøyene minimum skulle ha Euro-standard 4. Alle tilbyderne hadde tilbudt kjøretøy med Euro-standard 5. Under utførelsen av kontrakten benyttet valgte leverandør biler som hadde Euro-standard 3. Klager varslet innklagede gjentatte ganger om dette. Klagenemnda kom til at innklagede hadde en klar oppfordring til å undersøke kontraktsutførelsen nærmere, og til at unnlatelsen av å håndheve kontrakten utgjorde en "vesentlig endring" av kontrakten.

Oppnår dere målsettingen ved anskaffelsen?

Et viktig spørsmål som du bør stille deg når du planlegger en anskaffelse er: "hvordan vet jeg at anskaffelsen er vellykket?" De suksesskriterier og målsettinger du identifiserte bør du nå følge opp. Disse suksesskriteriene kalles ofte KPI (key performance indicator).

Du har kanskje satt som mål at kvaliteten på tjenesten skal være så god at minimum 80% av brukerne av tjenestene skal svare "godt fornøyd" ved spørrsundersøkelser. Da er det viktig at du følger opp dette ved spørreundersøkelser.

Andre kvalitative mål kan være at alle leveransene ikke skal leveres i tide og da må du ha etablert måleparemetre for å verifisere dette. Difi har laget et verktøy for kontraktsoppfølgning som kan brukes både i planleggingsfasen og i kontraktsgjennomføringsfasen. 

Andre forhold kan kreve at dere gjør noe mer aktivt for å sikre at målsettingen nås.

Dersom dere har anskaffet videokonferanseutstyr for å redusere reising i virksomheten din, er det viktig at du i kontraktsgjennomføringsfasen sikrer at de ansatte får opplæring i utstyret. Det er en vesentlig forutsetning for at dere skal ha mulighet til å nå målsettingen om "mindre reiseaktivitet".  

Dette forutsetter at:

 • De ansatte får opplæring i å bruke utstyret enten ved interne krefter eller dere har avtalt at leverandøren skal sørge for opplæringen
 • De ansatte  har rask tilgang til hjelp fra driftsavdeling ved behov, dvs dere må innarbeide gode rutiner
 • De ansatte bruker utstyret i stedet for å reise

For å ta ut de ønskede gevinster å nå virksomhetens mål, kreves det derfor opplæring som ledd i kontraktsoppfølgningen.

Oppfølgning og kontroll av administrative vilkår i kontrakten

Oppfølging og kontroll av kontraktens verdi

For løpende kontrakter og rammeavtaler må det etableres rutiner for å ha oversikt over hvor mye som samlet er fakturert og utbetalt. Verdien og omfanget av kontrakten kan ikke gå vesentlig ut over det som ble kunngjort som kontraktens verdi.

Oppfølging av frister

Et kontraktsregiser inneholder en systematisk oversikt over alle oppdragsgiverens kontrakter og relevant nøkkelinformasjon om den enkelte kontrakten. Det vil være et nyttig verktøy for å oppnå oversikt og kontroll over kontraktsoppfølgningen. Nøkkelinformasjon kan være kontraktsnavn, referansenummer, beskrivelse av varer og tjenester, priser, kontraktsperiode, endringer/tillegg og kontraktsansvarlig. I tillegg kan du i et elektronisk kontraktsregister legge inn automatiske varslinger, for eksempel frist for å utløse en opsjon, starte en ny anskaffelsesprosess ol.

Lønns- og arbeidsvilkår - oppfølging og kontroll

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at oppdragsgiver i kontraksoppfølgingsfasen gjør «nødvendig kontroll» av om lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt.

Kontrollen gjelder bare de ansatte hos leverandøren eller underleverandøren som skal utføre arbeid på kontrakten når de medvirker til å utføre kontraktsarbeidet.

Det er oppdragsgiver som har ansvaret for å utføre kontroll. Det innebærer at dere ikke kan overlate oppfølgingen til for eksempel leverandøren. Ved bruk av en eventuell eksterne konsulenter, revisorer eller andre til å utføre kontroll, er det derfor viktig at det er dere som engasjerer konsulenten og bestemmer hva som skal kontrolleres. 

Oppfølgingen kan gjennomføres i to trinn:

 • Risikovurdering
 • Kontroll (dokumentasjonsgjennomgang)

Når risikovurderingen avdekker lav risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår, er det ikke nødvendig å gjennomføre ytterligere kontroll. Selv om risikoen vurderes som lav, betyr det ikke at det ikke kan skje brudd på kravene. Det er viktig at du som oppdragsgiver prioriterer ressursene på oppfølging og kontroll av kontrakter der risikoen er størst. I slike tilfeller anbefaler vi at du lager en skriftlig rapport etter at risikovurderingen er gjennomført.

Når risikovurderingen viser middels risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår anbefales det at oppdragsgiver vurderer om det skal gjennomføres ytterligere kontroll. Det kan for eksempel gjennomføres en stikkprøvekontroll av om kravene er oppfylt.

Dersom risikovurderingen viser at det er høy risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten, må du som oppdragsgiver gjennomføre kontroll av relevant dokumentasjon fra leverandøren(e). I slike tilfeller er det ikke tilstrekkelig å bare gjøre en risikovurdering basert på leverandørens egenrapportering. Forskriften gir deg rett til å  be om at leverandøren og eventuelle underleverandører dokumenterer at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeidet.

Difi i anbefaler en systematisk og periodisk oppfølging av alle anskaffelser. En langvarig kontrakt kan f.eks. følges opp grundig i løpet av det første året. Dersom det ikke blir avdekket alvorlige brudd, kan rutinemessig risikovurdering med eller uten ny egenrapportering være tilstrekkelig de resterende årene.

 

Relevante verktøy og veiledning til bruk i kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Verktøy: 

Veiledning: 

/verktoy/veiledere/veileder-om-lonns-og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter-bokmal

Eksempler til inspirasjon: 

http://www.anskaffelser.no/verktoy/rutine-etterlevelse-av-krav-til-lonns-og-arbeidsvilkar

Generelt om kontraktsoppfølging

Generell informasjon om gjennomføring av konkurransen finner du her i anskaffelsesprosessen.

Lønns- og arbeidsvilkår - egenrapportering

Difi anbefaler at det benyttes et egenrapporteringsskjema for å innhente informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår leverandøren tilbyr sine ansatte. Denne informasjonen er en viktig kilde for å gjøre en risikovurdering av kontrakten. 

Difi anbefaler at egenrapporteringsskjemaet innhentes innen en måned etter kontraktssignering. Du bør også innhente et nytt egenrapporteringsskjema fra leverandøren for hver gang kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal følges opp og kontrolleres.

Difi har utarbeidet en egen mal for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer om nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår - risikovurdering ved kontroll

Oppdragsgiver må gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Dette forutsetter at du gjør en risikovurdering for å avgjøre omfanget og behovet for å gjennomføre mer kontroll av kontrakten. Dersom risikovurderingen viser at det er lav risiko for brudd på kravene, vil det i de fleste tilfeller ikke være nødvendig å gjøre mer kontroll av kontrakten. Avdekker du derimot høy risiko for brudd på kravene, må du som oppdragsgiver gjennomføre mer kontroll.

Du bør gjennomføre risikovurderinger som en del av den løpende kontraktsoppfølgingen gjennom kontraktens levetid. Risikovurderingen viser også hvor mye ressurser og tid virksomheten din må sette av til kontrollarbeidet.

Som oppdragsgiver må du også følge opp eventuelle endringer som skjer under gjennomføringen av kontrakten.

Du bør dokumentere og arkivere resultatet av risikovurderingen på samme sak som kontrakten.

Risikomomenter

Risiko avhenger av konkrete forhold, og det er derfor ikke mulig å angi alle risikofaktorer uttømmende. Du finner mer informasjon i Difis veileder.

Difi har laget et risikovurderingsverktøy. Dette tar blant annet utgangspunkt i egenrapporteringsskjema som leverandøren fyller ut.

Lønns- og arbeidsvilkår - Dokumentasjonsgjennomgang

Dersom risikovurderingen avdekker høy risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår, er det ikke tilstrekkelig å bare gjøre en risikovurdering basert på leverandørens egenrapportering.

Difis anbefalte standard kontraktsvilkår gir deg adgang til å foreta dokumentasjonsgjennomgang for å kontrollere etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Aktuell informasjon som bør innhentes kan være:

 • Kopi av arbeidsavtaler
 • Lønnsslipper
 • Timeregistreringer
 • Avtaler om dekning av utgifter til reise, kost og losji

Videre anbefales det at det innhentes informasjon om de allmenngjøringsforskriftene eller landsomfattende tariffavtalene som leverandøren har lagt til grunn. Det bør innhentes dokumentasjon for et tilstrekkelig antall ansatte hos leverandøren eller underleverandøren.

Du kan lese mer om kontroll i Difis veileder.

Tiltak og sanksjoner  - brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår

Kontrakten skal inneholde bestemmelser om sanksjoner hvis du har avdekket brudd på kravene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten. Du står relativt fritt til å iverksette passende sanksjoner, men det er et krav om at sanksjonen er egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle vilkårene i kontrakten. Dette betyr at sanksjonen må stå i forhold til alvorlighetsgraden og omfanget av bruddet på kontraktsvilkåret.

Du kan lese mer om dette i Difis veileder.

Lønns- og arbeidsvilkår - rapport etter kontroll

En gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres i henhold til relevante regelverk, spesielt forvaltningsloven og arkivloven.

Difi anbefaler at du lager et skriftlig notat eller en rapport etter at kontrollen er avsluttet. Denne rapporten vil, sammen med en skriftlig risikovurdering, vise at du har ivaretatt kontrollplikten etter forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Rapporten vil også ligge til grunn for fremtidige kontroller, og som en erfaring som kan benyttes i fremtidige risikovurderinger av kontraktsforhold med denne leverandøren. Rapporten kan også legges til grunn hvis du vurderer å avvise leverandøren ved senere anskaffelser.

Rapporten etter kontroll av lønns- og arbeidsvilkår bør også legges ved sluttevalueringen av anskaffelsen. Les mer om evaluering av leveranse under sluttevaluering.

Du kan lese mer i Difis veileder.

Sosialt ansvar - Oppfølging av krav 

Dersom det stilles etiske krav, skal de følges opp i kontraktperioden. Hvordan du følger opp, er avhengig av avtalens verdi og lengde, risikoen for brudd på de etiske kravene og ressursene i virksomheten din.

Du kan følge opp ved å:

 • Stille spørsmål om etiske krav i oppfølgingssamtalene med leverandøren
 • Ved å sende ut egenrapporteringsskjema
 • Ved å gjennomgå dokumentasjon og/eller ved stedlig kontroll
 • Stedlig kontroll kan for eksempel skje på leverandørens hovedkontor i Norge og/eller på produksjonsstedet. Du må gjøre en konkret vurdering ved hver anskaffelse av hvordan oppfølgingen skal gjennomføres. I de fleste tilfeller vil egenrapportering og oppfølgingssamtaler være nok.

Sosialt ansvar - egenrapportering og oppfølgingssamtaler

Vi anbefaler at egenrapportering og oppfølgingssamtaler om etiske krav alltid inngår i virksomhetens rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter:

 1. I alle anskaffelser der du stiller etiske krav, anbefaler vi at du som et minimum får svar på spørsmålene i Difis egenrapporteringsskjema, og at du får dokumentert svarene. Du kan få svar på spørsmålene gjennom samtaler med leverandøren og/eller ved å sende ut egenrapporteringsskjemaet.
 2. Dersom du benytter Difi og IEHs etiske kontraktvilkår, skal leverandøren levere egenrapporteringsskjema innen en måned etter kontraktinngåelsen. Om du velger å gjennomgå spørsmålene i en oppfølgingssamtale med leverandøren, anbefaler vi at du også gjør dette omtrent en måned etter kontraktinngåelsen. Deretter bør spørsmålene i utgangspunktet gjennomgås årlig.
 3. Vi anbefaler at du gjør en risikovurdering av leverandørens svar, slik at du kan vurdere om det bør gjennomføres tiltak for å rette opp avvik fra de etiske kontraktvilkårene eller redusere risikoen for brudd. Ved å ta i bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav vil du få hjelp til å gjennomføre en slik risikovurdering.
 4. Dersom svarene fra leverandøren uteblir, er ufullstendige eller tyder på risiko for kontraktbrudd, bør du i første omgang be om å få se dokumentasjon på etterlevelse av de etiske kontraktkravene innen en måned. Om leverandøren fortsatt ikke kan vise frem dokumentasjon på at kravene etterleves, anbefaler vi hyppig oppfølging og eventuelt grundigere kontroll enn egenrapportering, slik som dokumentasjonsgjennomgang.

Eksempel:

Du skal vurdere svar på om leverandøren har vedtatt etiske retningslinjer/Code of Conduct/etiske kontraktsvilkår 

Svaret vil være ufullstendig dersom leverandørens retningslinjer/Code of Conduct/etiske kontraktsvilkår ikke inneholder minst de samme punktene som de etiske kontraktvilkårene som ligger til grunn for den gjeldende kontrakten.

I et slikt tilfelle vil ikke det ufullstendige svaret nødvendigvis tyde på brudd på kontraktvilkårene, men du bør snakke med leverandøren om det som mangler, og be om at hans retningslinjer/Code of Conduct inneholder de samme kravene som ligger til grunn for den gjeldende kontrakten. 

Etiske krav - dokumentasjonsgjennomgang 

Dersom risikoen for brudd på de etiske kravene er høy, må du vurdere om det er tilstrekkelig å gjennomføre oppfølging ved leverandørmøter og/eller gjennomgang av egenrapporteringsskjemaet eller lignende. I slike tilfeller kan du for eksempel gjennomgå dokumentasjon utover egenrapporteringsskjemaet fra leverandøren.

Dokumentasjonsgjennomgang innebærer at du undersøker noen svar fra leverandøren nærmere ved å etterspørre mer dokumentasjon. Det vil særlig gjelde for svar som tilsier risiko for kontraktbrudd, eller hvor du har fått konkret informasjon om kontraktbrudd, for eksempel etter gjennomgangen av egenrapporteringsskjemaet.

Relevant dokumentasjon vil være egenrapportering fra leverandørens underleverandører og eventuelle rapporter fra stedlige inspeksjoner på fabrikker dersom slike revisjoner er foretatt av hovedleverandøren eller underleverandørene. Slik dokumentasjon kan gi deg bedre kunnskap om hvorvidt de etiske kontraktvilkårene etterleves i leverandørkjeden. Det er også mulig å gjennomgå dokumentasjon ved stedlig kontroll.

Eksempel:

Du skal vurdere leverandørens svar på om han har vedtatt etiske retningslinjer/Code of Conduct/etiske kontraktsvilkår 

Dersom leverandøren etter flere oppfordringer ikke kan vise til at de har vedtatt etiske retningslinjer/Code of Conduct/etiske kontraktvilkår eller lignende, kan det indikere at han ikke er bevisst på risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden sin.

Det kan også i verste fall tyde på brudd på de etiske kontraktvilkårene. I et slikt tilfelle bør du be om ytterligere dokumentasjon på at de etiske kontraktvilkårene etterleves. Slik dokumentasjon kan for eksempel være egenrapportering fra leverandørens underleverandører eller rapporter fra stedlige inspeksjoner på fabrikker. 

Etiske krav - budd på kontraktvilkår og retting

Dersom dokumentasjonen tyder på brudd på de etiske kontraktvilkårene, skal du be om rettelse og eventuelt sanksjonere i henhold til de gjeldende kontraktvilkårene.

Dersom du har benyttet IEH og Difis standard kontraktvilkår for etiske krav, vil brudd på punkt 1–5 innebære kontraktbrudd. Ved kontraktbrudd plikter leverandøren å rette bruddene innen den tidsfristen som oppdragsgiveren bestemmer, såfremt denne ikke er usaklig kort.

Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten oppdragsgiveren bestemmer. Vesentlig mislighold av kontraktforpliktelsene kan påberopes av oppdragsgiveren som grunnlag for heving selv om leverandøren retter forholdene.

Dersom bruddet har skjedd hos en underleverandør, kan oppdragsgiveren kreve at leverandøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for oppdragsgiveren. Dersom leverandøren blir klar over forhold i strid med kontraktvilkårene, skal leverandøren rapportere dette til oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. 

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*