Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader er alle de kostnadene anskaffelsen genererer i hele levetiden.

Publisert: 18. sep 2018, Sist endret: 02. Feb 2021

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet

Livssykluskostnader (ofte forkortet til LCC) brukes ved økonomiske kostnader og ved faktorer som kan kostnadsberegnes. Ved å tenke, planlegge og legge vekt på hele anskaffelsens levetid (livssyklus) når du skal anskaffe, vil du totalt sett både kunne spare penger og oppnå miljøgevinster.

Det er derfor viktig å ta hensyn til ikke bare innkjøpsprisen men også fremtidige kostnader forbundet med ytelsen når anskaffelsen spesifiseres.

Isfjell
 
 

Livssykluskostnader kan romme alt fra selve prisen på anskaffelsen til omstillingskostnader, kostnader til forvaltning-, drift- og vedlikehold, kostnader til klimatiltak, kostnader på andre brukeres hånd og kostnader ved avhending eller kassaksjon.

I tillegg kan livssykluskostnader omfatte miljøbelastninger som utslipp av klimagasser og andre forurensende utslipp også forut for selve anskaffelsen.

Livssyklus defineres som: Alle faser i hele varens, tjenestens eller bygge- og anleggsarbeidets levetid fra anskaffelsen av råvarer eller opparbeidingen av ressurser, til avhendingen, kasseringen eller opphøret, Dette inkluderer blant annet forskning og utvikling, produksjon, handel, transport, bruk og vedlikehold.

Livssykluskostnader er regulert flere steder i anskaffelsesregelverket, jf lov om offentlige anskaffelser § 5 og forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-5 og 15-1 Kravspesifikasjoner, §§ 8-6 og 15-3 Merkeordninger og §§ 8-11 og 18-1 Tildelingskriterier.

Elementer i vurderingen av LCC

Du kan ta hensyn til livssykluskostnader i hele anskaffelsesprosessen, men allerede under behovskartleggingen i planleggingsfasen må du foreta de vurderinger og valg som legger til rette for å vektlegge livssykluskostnader i anskaffelsen.

Livssykluskostnader kan være:

 • Selve anskaffelseskostnaden
 • Driftskostnader, for eksempel forbruk av energi, drivstoff og andre ressurser
 • Innstallasjonskostnader
 • Vedlikeholdskostnader, som feks årlig service/vedlikeholdsavtale
 • Reparasjoner
 • Brukskostnader, som foreksempel antall lisenser
 • Kostnader som andre brukere må bære, for eksempel egenandeler
 • Virksomhetens egne kostnader, for eksempel kostnader til omstilling, opplæring og tilretteleggingskostnader
 • Kostnader ved livssyklusens slutt eller opphøret av bruksfasen som utgifter til kassering
 • Kostnadene kan også omfatte egen arbeidsinnsats 
 • Miljøpåvirkning dersom det kan kostnadsberegnes

Det er en forutsetning at alle kostnader kan tallfestes og etterprøves.

Virksomhetens egne kostnader

Å legge vekt på virksomhetens egne kostnader, som kostnader til omstilling, opplæring og tilrettelegging, gir det riktigste bildet av livssykluskostnadene under forutsetning av at de er presisert i anskaffelsesdokumentene (KOFA 2006/165). Vær imidlertid klar over at slik vektlegging kan gi en fordel til eksisterende leverandør og dårligere konkurranse om oppgaven. Dette kan resultere i en dyrere løsning totalt sett.

Det er i utgangspunktet lovlig å legge vekt på omstillingskostnader ved skifte av leverandør, men det er en grense.

Eksempel på omstillingskostnader

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har behandlet vektleggingen av omstillingskostnader ved skifte av eksisterende leverandør i Kofa 2006/15.

Her sa Kofa at det ligger innenfor oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn hvilke tildelingskriterier de velger. Det å legge vekt på opplæring av ansatte til annet utstyr var relevant og lovlig å legge vekt på i denne saken.

Kofa sa imidlertid at det er en grense for hvilke og hvor store omkostninger som kan medtas dersom omkostningene er for avledet eller så store i forhold til anskaffelsens verdi at de ville være i strid med kravet til likebehandling å ta dem med.

Eksempel på livssykluskostnader for kopimakskin

For å beregne livssykluskostnadene for kopimaskinen trenger du å identifisere alle de kostnadene som kan påløpe i den perioden du skal bruke maskinen.

Eksempler på kostnader

 • Innkjøpsprisen
 • Innstalleringskostnader
 • Energiforbruk (pr år x antall bruksår) mulighet for hvilemodus
 • Servicekontrakt (pris pr år x antall bruksår)
 • Brukskostnader på tonerkassetter (pris x antall tonerkassetter som medgår pr år, som vil avhenge av forbruk)
 • Papirforbruk (mulighet for automatisk tosidig kopiering)
 • Reparasjoner
 • Kostnader ved å kassere, kildesortere, destruere

 

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*