Avfallsinnsamling

Avfallsinnsamling er en transportkategori med store utslipp og muligheter for utslippsreduksjon. Vi viser eksempler på krav og kriterier for å redusere utslipp.

Publisert: 21. Mar 2019, Sist endret: 22. Apr 2020

Tittel inn her

Norske kommuner har etter Forurensningsloven ansvar for innsamling og behandling av innbyggernes husholdningsavfall. Det offentlige er også forpliktet til å samle inn og behandle næringsavfall fra offentlige virksomheter. 

Klima- og miljøbelastning ved husholdnings- og næringsavfall

En analyse fra Oslo kommune, som utelater kollektivtransport, viser at innsamling av husholdnings- og næringsavfall til sammen sto for størst andel (totalt en fjerdedel) av kommunens transportrelaterte CO2-utslipp i 2016. Innsamling av husholdningsavfall er dessuten den transportkategorien som slipper ut mest NOx (luftforurensing) i kommunen. 

Husholdningsavfall versus næringsavfall

Avfallsinnsamling av husholdnings- og næringsavfall utføres noe forskjellig. 

 
 

Husholdningsavfall

Egenregi - Når kommuner samler inn avfall i egenregi kjøper de selv inn renovasjonsbiler, og kan velge teknologi innenfor rammen av økonomi og tilgjengelig lade- og fylleinfrastruktur.

Kjøp av tjenester - Når kommuner kjøper inn tjenester for avfallsinnsamling deles typisk innsamling av avfall fra husstander til omlasting/ sortering og transport og behandling av avfall i to separate anskaffelser.

Kjøretøyene er dedikert til kontrakten, og innkjøper har derfor stor mulighet til å påvirke kjøretøyets teknologi gjennom bruk av krav og tildelingskriterium. 

Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall fra for eksempel skoler og  offentlige virksomheter gjøres som regel én anskaffelse, som både gjelder avfallsinnsamling og avfallsbehandling.

Leverandørene har gjerne en pool av kjøretøy som brukes i oppdrag for flere kunder. Leverandøren kan hente avfall fra mange kunder på ett skift, og en virksomhets andel av leverandørens totale last vil variere betydelig.

Å velge miljø som tildelingskriterium vil typisk omfatte både avfallsinnsamling og behandling. Oppdragsgiver bør vurdere forholdsmessighet i strenge krav til innsamling og oppfølgingen av slike krav i større grad enn tilfelle er med innsamling av husholdningavfall. 

Hva du som oppdragsgiver kan gjøre

Du kan bruke krav og tildelingskriterier for å kreve eller premiere miljøvennlig avfallsinnsamling. Du finner eksempler på krav og kriterier for bærekraftig innsamling av nærings- og husholdningsavfall i Kriterieveiviseren og i Drivstoffmatrise for tunge kjøretøy.

Nedenfor finner du også eksempler på konkurransegrunnlag med tydelig fokus på klima/miljø. Vi har ikke kvalitetssikret disse, men viser til dem for inspirasjon, da de stiller tydelige krav til miljø. I eksemplet oppgir oppdragsgiver erfaringstall for ulike fraksjoner av avfall, som er viktig for at leverandørene kan levere et best mulig tilbud.

Det er viktig at du følger opp kravene som stilles gjennom klima- og miljørapportering. Du finner kontraktsvilkår dere kan bruke for rapportering av transport og drivstoff i Kriterieveiviseren.

Eksempel på innovative anskaffelser av avfallsinnsamling

I Nederland tok man for flere år siden i bruk metoden «omvendt innsamling» for å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 75 prosent innen 2020.

Metoden går ut på at gjenvinningsfraksjoner som papir, matavfall og emballasje hentes det innbyggerne bor (der vi har våre restavfallsdunker) mens restavfallet må bringes til returpunkter.

Denne formen for «dulting» er innført i flere nederlandske kommuner, deriblant den relativt store byen Utrecht. I enkelte kommuner har man redusert restav­fallsmengden helt ned til 38 kg pr innbygger årlig. Gjennom «omvendt innsamling» har nederlandske kommuner bidratt til å tenke nytt om sammenhengen mellom innsamlingsløsning og materialgjenvinningsgrad.

Mer om klima- og miljøvennlig avfallsinnsamling

For mer informasjon om drivstoffhierarki, se Miljødirektoratets sider. Nedenfor følger spesifikk informasjon med relevans for renovasjonsbiler. 

Elektrisk drift har ingen klimagassutslipp eller luftforurensing i bruk. Elektrisk drift er godt egnet for kjøring som involverer mye start og stopp. Et slikt kjøremønster er vanlig for avfallsinnsamling i sentrumsnære strøk med mange innbyggere, og kort avstand mellom husstandene.

Det er i bynære strøk at miljøbelastningen av transport er verst, samtidig som rekkevidden til bilene er mindre viktig. Det er et stort potensial for elelekrifisering av avfallsinnsamling, og spesielt i byer. I 2020-21 vil flere store bilprodusenter starte serieproduksjon av lastebiler, ifølge TØIs rapport (s. 22-23 for en oversikt). Det er spådd at prisene da vil reduseres. Erfaringer fra bl.a. Ruter og Ragn-Sells viser at elektriske kjøretøy har betydelig lavere driftskostnader enn andre kjøretøy. 

Biodrivstoff (biogass, HVO, bioetanol) gir reduserte klimagassutslipp sammenlignet med fossil energi. Innen avfallsbransjen spiller biogass en viktig rolle fordi det er god sirkulærøkonomi i praksis at renovasjonsbiler kjører på biodrivstoff produsert av matavfall og annet organisk avfall, som avløpsslam og husdyrgjødsel, som bransjen selv bidrar til å samle inn.

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*