Konkurranse arkitekt / rådgiver i BAE-prosjekter

Du må stille gode kompetansekrav og beskrive behov og ønsket resultat av leveransen. Ha dialog med markedet i forkant av konkurransen.

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 01. nov 2019

Kravspesifisering

Beskrivelse av prosjekt, behov og ønsket resultat:

 • Bruk god tid på utvikling og kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget. Du må beskrive prosjektet ditt så konkret som mulig.
 • Er det spesielle forhold som krever spesiell kunnskap må du spesifisere dette. Konkretisering vil gi rådgivere og arkitekter bedre forståelse av detaljer og behov i prosjektet.
 • Skal du lage kravspesifikasjon for miljø har Difi utviklet et kriteriesett for prosjektering tilpasset ulike ambisjonsnivåer, se kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser.

Eksempler på hva du bør opplyse om

 • Skal prosjekterende utarbeide funksjonsbeskrivelse eller en detaljbeskrivelse etter NS 3420/prosesskoden?
 • Skal det være spesiell teknologi eller særegen arkitektur?
 • Standardkrav til bygningskomponenter, som tak og gulvbelegg, krav til universell utforming, hensyn til kulturminner.
 • Miljø-/ klimahensyn?
 • Hvilke oppgaver er forventet av rådgiverne? Skal de ha ansvar for gjennomføring av anskaffelser og kontraktsoppfølging må dette klart fram av spesifikasjon og kompetansekrav.
 • En tegnings- eller dokumentleveringsplan er nyttig og gjør kontraktsoppfølgingen enklere. Hvilke tegninger og dokumenter skal produseres, og når skal de leveres til oppdragsgiver?

Organisering av kontrakten

Du må avklare tidlig om du ønsker gruppekontrakt eller enkeltkontrakt med rådgiverne.

 

Ved enkeltkontrakter får du full innsikt i de enkelte rådgivernes leveranser, men som byggherre må du koordinere flere grensesnitt mellom kontraktene og dette kan føre til mer administrasjon enn ved gruppekontrakter.

Oppdragsgiver vil også stå (økonomisk) ansvarlig dersom en av rådgiverne blir forsinket eller på annen måte hindrer arbeidet til de andre rådgiverne.

Gruppekontrakter kan være frivillig sammensatt eller sammensatt av byggherren. Begge typer er regulert i NS 8401. Det kan være en fordel for byggherren med en frivillig sammensatt gruppekontrakt fordi deltakerne kan ha et godt innarbeidet samarbeid som fører til mindre koordinering for byggherren.

Den frivillige sammensatte gruppekontrakten består av selvstendige prosjekterende som blir solidarisk ansvarlige for eventuelle feil og mangler i prosjekteringen. Gruppen har både rett og plikt til å skifte ut deltakere dersom noen misligholder sine forpliktelser.

Når byggherren peker ut deltakerne i gruppen gjelder ikke solidaransvaret om en av deltakerne blir insolvens, misligholder kontrakten forsettlig eller mangler den nødvendige faglige kompetansen.

Andre kontraktmessige forhold

Ved prosjekteringsoppdrag bør du velge NS 8401 som kontrakt. NS 8401 er spesielt tilpasset for de utfordringer som gjelder for prosjektering, her regulerer den endrede offentlige krav og gruppekontrakter.

Footer inn her

Du kan velge både honorar basert på fastpris eller timepris etter medgått tid. Dersom du velger timepris basert på medgått tid bør du sette en honorarramme for prosjektet, og følge med på timeforbruk i kontraktsoppfølging.

Skal rådgiverne og arkitekten tiltransporteres entreprenør, må dette fremgå av konkurransegrunnlaget. Tiltransport forutsetter at dette er avtalt mellom byggherre og rådgiver på forhånd.

I NS 8401 står det at ved utskifting av prosjekterende skal varsles skriftlig, men dette kan klargjøres bedre i konkurransegrunnlaget – for eksempel slik:

"Leverandøren plikter å benytte de oppgitte personene. Utskiftning av personell skal godkjennes av oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandøren kan likevel benytte annet personell til rutinepreget arbeid."

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene skal sikre at du får de beste rådgiverne til ditt prosjekt.

Footer inn her

Det er lite hensiktsmessig med ren priskonkurranse i slike anskaffelser – her er det kompetanse og erfaring hos rådgiveren som er viktig. Kvalitet bør vektes høyt, slik at pris ikke blir utslagsgivende.

Det er vanlig å be om CV og referanser fra tidligere oppdrag som dokumentasjon på kompetanse og erfaring. I beskrivelsen av tildelingskriteriene må du presisere hva rådgiveren skal ha erfaring med og hvilke kompetansekrav som stilles. Det er viktig at disse kravene skal være forholdsmessige til det som skal leveres. 

Ta utgangspunkt i kravspesifikasjonen og det konkrete behovet når du utformer kriteriene. Beskriv hvordan kriteriene skal dokumenteres, og hva du vil vurdere.

 • Er det spesielle forhold ved prosjektet som vil kreve ekstra kunnskap? Innovative løsninger, miljøkrav, spesielle tekniske innretninger, antikvariske forhold m.v.
 • Er det rådgiveren som skal gjennomføre anskaffelsesprosessene i prosjektet - still krav til kompetanse innen gjennomføring av offentlige anskaffelser.
 • Har du stort fokus på miljø og energi for eksempel gjennom bruk av og LCC i prosjektet – still krav til ekstra kompetanse innen dette feltet. 

Noen rådgiverfirmaer fokuserer på at de samlet i firmaet har den kompetansen som trengs. Presiser gjerne i konkurransegrunnlaget at det er de tilbudte personer som skal utføre arbeidet og følg dette opp som del av kontraktsoppfølgingen.

Sluttresultat for steget: Kontraktsignering med arkitekt / rådgiver

Den prosjekterende kan nå begynne arbeidet med program- og konseptutviklingen, eller skisse- / forprosjekt, avhengig av hvor langt du har kommet i prosjektet.

Huskeliste

 • Gå i dialog med markedet i god nok tid før kunngjøring av konkurransen at det kan gjøres endringer på konkurransegrunnlaget.
 • Få med samtlige fag og rådgivere som er nødvendig i prosjektet. Finnes det eventuelt interne ressurser som har kompetansen som trengs?
 • Skal det være gruppekontrakt eller kontrakt med den enkelte rådgiver?
 • Skal rådgiverne og arkitekten tiltransporteres entreprenør må dette informeres om i konkurransegrunnlaget.
 • Lag oversikt over hvilke leveranser du vil ha. Det gjelder både beskrivelser og tegninger.
 • Legg krav knyttet til samfunnsansvar, miljø og klimapåvirkning inn i ytelsesbeskrivelser og prosjekteringskrav.

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  Hjelp oss å bli bedre
  *